کپسول آندوسکوپی

CAPSULE ENDOSCOPY

کپسول آندوسکوپی

 

یکی از روشهای بررسی قسمت میانی لوله گوارش (روده باریک) استفاده از کپسول آندوسکوپی می باشد.در این روش بیمار با بلع یک کپسول 24 تا27 میلی متری که دارای سیستم روشنایی و تصویر برداری با سرعت 2تا3 عکس در ثانیه است مورد بررسی قرار میگیرد.

در طی 6 تا 10 ساعت تصویر برداری ،چندده هزار عکس از فرستنده موجود در کپسول مخابره شده که توسط رسیور خارج از بدن بیمار ثبت میگردد.

پس از خاتمه عمل،عکسهای ثبت شده در طی یک فرآیند چند ساعته توسط پزشک مربوطه بررسی و آنالیز میگردد.

برخی از اندیکاسیونهای انجام کپسول آندوسکوپی بدین شرح است:

خونریزی پنهان( (obscureگوارشی که با بررسی آندوسکوپی فوقانی و تحتانی علت آن مشخص نشود

کم خونی فقر آهن با منشا ناشناخته

بیماری کرون احتمالی روده باریک

مانیتورینگ پولیپوزهای روده باریک

ظن به برخی علل سوجذب نظیر مواردی از سلیاک و...

ظن تشخیصی به عوارض داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی در روده باریک

شک به بدخیمی های روده باریک